Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – House of Beauty

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Recht tot overdragen en Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Opzegging en Duur
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Model e-mail voor herroeping: De in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen standaard e-mail.
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Fuse B.V. inzake House of Beauty
Beethovenstraat 184
1077 JX Amsterdam
Telefoonnummer: 020 6228998
E-mailadres: info@the-house-of-beauty.nl
KvK-nummer: 34308644

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer betreffende een door ondernemer aangeboden dienst waarvan de levering zal plaatsvinden op een bij de bestelling overeen te komen datum en tijdstip tijdens het House of Beauty Event, dat plaatsvindt op 11 oktober 2015 van 11:30 uur tot 19:30 in de Beurs van Berlage aan het adres Damrak 243 te Amsterdam, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument ter zake.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Recht tot overdragen en Herroepingsrecht
1. Indien de consument geen gebruik wenst te maken van de door hem/haar bestelde dienst is deze gerechtigd deze over te dragen aan een derde, zijnde een natuurlijke persoon. De consument kan dan de door hem/haar ontvangen bevestigingsmail waarin de aankoop van de dienst is opgenomen/bevestigd, (mee-)geven aan de hiervoor bedoelde derde. Indien deze derde zich met de betreffende e-mail op de afgesproken datum en tijd meldt op de aangegeven plaats voor de levering van de dienst, is deze gerechtigd tot afname van de dienst.
2. De consument kan echter de dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail (zie de standaard e-mail onder de voorwaarden) voor herroeping aan de ondernemer.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, tenzij de consument aangeeft dat de door hem/haar betaalde prijs namens hem/haar mag worden gedoneerd aan het goed doel: Stichting Pink Ribbon. In dat geval zal de ondernemer onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, deze donatie namens de consument gestand doen komen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling(-en) hetzelfde bankrekeningnummer dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. de consument verklaart en erkent dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd en/of op het moment dat het afgesproken moment van levering van de dienst is gepasseerd.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
1. De ondernemer staat er voor in dat diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, te weten: Damrak 243, 1012 ZJ te Amsterdam.
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen op de overeengekomen leveringstermijn uitvoeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden zonder dat hij/zij recht heeft op schadevergoeding, behoudens het recht op terugbetaling van de door hem/haar gedane betaling(-en) (zie lid 4 van onderhavig artikel).
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 13 – Opzegging en Duur
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst herroepen (zie artikel 7 ter zake), maar is niet gerechtigd deze op te zeggen.
Duur:
2. Een overeenkomst vangt aan op de dag dat de bestelling wordt bevestigd door de ondernemer en eindigt van rechtswege op het afgesproken moment dat de dienst wordt /behoort te worden geleverd. Ook indien de consument de dienst niet afneemt, ongeacht de reden hiervan, eindigt de overeenkomst op het hiervoor vermelde moment.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij de bestelling van de dienst te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de de gang naar de rechter.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
BIJLAGE I: STANDAARD E-MAIL

E-mail voor herroeping te zenden aan info@the-house-of-beauty.nl

L.S.

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de volgend dienst:

Soort behandeling (invullen→):

Datum en tijdstip dienst (invullen→):

Dienst uit te voeren door (invullen→):

Aanschafprijs dienst (invullen→):

herroept/herroepen*

Besteld op (invullen→):

Naam consumenten(en) (invullen→):

Adres consument(en) (invullen→):

Bankrekeningnummer (invullen→):

* Doorhalen/deleten wat niet van toepassing is.